ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – Općina Križ donijela Proračun za 2022. godinu

Održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ na kojoj je nazočilo 12 od 13 članova Općinskog vijeća. Glavne točke dnevnog reda odnosile su se na akte vezane uz donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2021. – 2023. godine kao iProračuna Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu usvojena je s tri suzdržana i devet glasova za procijenjena je u ukupnom iznosu na 45.704.024,40 kn što je za 2.133.024,40 kn više u odnosu na planirano Proračunom za 2021. godinu. Sva uvećanja i umanjenja po stavkama proizašla su iz usklađenja s realizacijom istih i procjenom mogućeg ostvarenja do kraja godine.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine, a sve u cilju realizacije projekata i programa od značaja za Općinu Križ i njezine stanovnike, naglasio je na početku izlagana prijedloga Proračuna za 2022. godinu Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić.

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Križ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.051.004,93 kune. I u ovoj godini prioritet je ulaganje u projekte komunalne infrastrukture, kao što su održavanje društvenih domova i sportske infrastrukture, nerazvrstanih cesta i cesta u zimskom periodu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, te održavanje javne rasvjete. Za program održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planirana su sredstva u iznosu od 3.060.000,00 kuna.

 Za Investicijsko održavanje, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na tekuće investicijsko održavanje društvenih domova što podrazumijeva unutarnje i vanjsko održavanje i uređenje istih te tekuće i investicijsko održavanje cesta, a tu se prije svega misli na Moslavačku ulicu u Križu, nerazvrstanu cestu u Donjem Prnjarovcu te završetak Selske ulice u Novoselcu.

Kroz program Gradnja objekata, planirano je realizirati projekte u iznosu od 15.760.000,00 kuna. U planu je pokrenuti projekt prenamjene starog objekta Dječjeg vrtića u Školskoj ulici u Križu u Kulturni centar, u kojem bi se smjestio novi prostor Knjižnice i čitaonice, galerijski prostor te prostor za rad nekoliko udruga. Kreče se i s izgradnjom vatrogasnog spremišta u Širincu te rekonstrukcijom društvenog doma u Obedišću. U planu je i nadalje izgradnja kanalizacijske mreže (Ulica Stjepana Matkovića i Ulica Kriške Republike u Križu), uređenje parka u Križu i parka u Novoselcu, također, nastavlja se izgradnja pješačkih i biciklističkih staza, rekonstrukcija uličnih vodovoda i plinovoda, a u planu je i sanacija stare vojne zgrade u Križu.

U 2022. godini intencija je započeti realizaciju dva velika projekata prijavljena na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., unutar mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i to Rekonstrukciju i opremanje sportske građevine u Sportskom parku Križ, projekt vrijedan 7.800.000,00 kuna kojim se planira urediti i opremiti kat sportske građevine i dio prizemlja, urediti teretana i atletska staza i Rekonstrukciju i opremanje Vatrogasnog doma Bunjani, projekt  vrijedan 2.870.000,00 kuna.

Za zaštitu od požara i civilnu zaštitu, planirana su sredstva u iznosu od 970.000,00 kuna,

a odnose se rashode za civilnu zaštitu, na tekuće donacije za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasnoj zajednici Općine Križ u iznosu od 380.000,00 kn i Vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada u iznosu od 450.000,00 kuna te kapitalne donacije u iznosu od 100.000,00 kuna.

Izdvajanja za sve javne potrebe u kulturi na području Općine Križ planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 810.000,00 kuna. Od toga, 560.000,00 kuna odnosi se na rashode za programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Dan Općine Križ, Cross Hill Run, Krigl fest, njegovanje ostavštine Josipa Badalića, njegovanje ostavštine Milke Trnine, ostale kulturne manifestacije – izložbe, promocije, tribine, koncerti, književni susreti, kazališne predstave i sl.) te tekuće donacije u iznosu od 150.000,00 kuna za programske djelatnosti udruga koje djeluju na području kulture. Očuvanje povijesti i kulture Općine od velike je važnosti, stoga plan je i nastavak arheoloških istraživanja u suradnji s Ministarstvom kulture, Zagrebačkom županijom i Hrvatskim restauratorskim zavodom na arheološkom nalazištu Sipčina za što su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Osiguravamo i sredstva za unapređenja religije u lokalnoj zajednici za što je planirano 250.0000,00 kuna za tekuće i kapitalne donacije vezane u suradnju sa župnim Caritasom te uređenje i obnovu sakralnih objekata.

I nadalje osiguravamo sredstva za financiranje redovne djelatnosti udruga putem javnog natječaja, kako u kulturi tako i u tehničkoj kulturi, sportu i udruga u zdravstvu, socijali i preventivi,te sportskih udruga.

Kroz program Poljoprivreda i Razvoj poduzetništva, potiče se razvoj jedne od osnovnih gospodarskih djelatnosti na području Općine, stoga su osigurana sredstva za subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima, obrtnicima i trgovačkim društvima u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Povećana su sredstva koja se odnose na socijalna davanja te je program socijalnih potpora planiran u iznosu od 630.000,00 kuna. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomaže se kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pomoći za podmirenje pogrebnih troškova te pomoći za ogrjev. I nadalje izdvajaju se sredstva za novorođene bebe, programe i akcije Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad te sredstva za prigodno darivanje umirovljenika i nezaposlenih osoba kao i za sve ostale socijalne potrebe. Osiguravamo i sredstva za dodatne usluge u zdravstvu odnosno za plaćanje zakupa prostora i režija Domu zdravlja Zagrebačke županije za korištenje prostora u ambulanti u Križu te za sufinanciranje dolaska specijalista psihijatra u ambulantu u Križu kao i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. Nastavlja se i s projektom Zaželi, radi, pomaži!!! – programom zapošljavanja žena, kojeg je svrha zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada i pružanje potpore i pomoći krajnjim korisnicima treće životne dobi na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Projekt je u 100% iznosu financiran sredstvima Europske Unije.

Obrazovanje mladih od velikog je značaja, zato su i ove godine osigurana sredstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje prijevoza studenata, nabavu udžbenika i sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja. Također i nadalje osiguravaju se sredstva za financiranje produženog boravka u Osnovnoj školi. Za program osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je izdvajanje u iznosu 680.000,00 kuna.

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici Općine Križ su Dječji vrtić Križ (koji je u tijeku promjene naziva ustanove u Dječji vrtić Križić-kružić) i Knjižnica i čitaonica Križ. Za Dječji vrtić Križ, u Proračunu Općine Križ planirana su sredstva u iznosu od  4.404.764,48 kuna, a za Knjižnicu i čitaonicu Križ 576.834,00 kuna.

Općinski je načelnik na kraju izlaganja napomenuo da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Također je napomenuo da je ovaj proračun razvojan i prati kontinuitet planiranih projekata sukladno potrebama i željama građana ali i realizaciji prihoda proračuna i ostvarenju sufinanciranja kroz prijave na natječaje.
Proračun Općine Križ za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2022. godinu članovi Općinskog vijeća usvojili su s pet suzdržanih glasova i sedam glasova za.

U nastavku sjednice usvojeni su i akti vezani uz sustav i funkcioniranje civilne zaštite na području Općine Križ i to: Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2021. godinu; Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima; Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu te Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Križ.

Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo i Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Stipendije će dobiti ukupno 11 učenika i 10 studenata. Učeničke stipendije dodjeljuju se za 10 mjeseci školske godine u iznosu od 500,00 kn mjesečno, a studentske stipendije iznose 1000,00 kn mjesečno i također se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine.

Također jednoglasno donesena je i Odluka o dodjeli Plakete Milke Trnine, koja će se na prijedlog Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće ove godine dodijeliti prof. Javoru Valjku.

I iduće proračunske godine Općina će sufinancirati program produženog boravka te je također jednoglasno donesena Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu.

Jednoglasno je donesena i Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina s kupcem Podatkovni centar Križ d.o.o. Zagreb.

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, izmijenjeni su uvjeti, odnosno iznos kratkoročnog zaduživanja koje je Općinsko vijeće usvojilo na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Spomenutim zaduživanjem izvršiti će se posljednja situacija izvođaču radova na izgradnji novog dječjeg vrtića što će omogućiti podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu sredstava od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odnosno ukupnog iznosa odobrene potpore za prijavljeni projekt Izgradnja dječjeg vrtića na mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Najnovije

Kako bi poboljšao vaše iskustvo na portalu, Jastrebarska Stvarnost pohranjuje privremene kolačiće u korisnička računala. Kolačići su tekstualne datoteke koje ne mogu naštetiti vašem računalu, a ako želite, možete ih obrisati u vašem pregledniku, no onda će vam se obavijest pojaviti prilikom sljedećeg otvaranja portala. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama. Naša je dužnost zbog direkcije EU (EU Cookies Policy) zatražiti dozvolu za pohranjivanje kolačića. Pročitajte naše uvjete korištenja i pravila privatnosti za više informacija.

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji. Ispod je lista izvora koji automatski postavljaju kolačiće na Vaš uređaj. Možete ih pojedinačno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Pročitajte više u našim pravilima privatnosti

Neophodni kolačići trebali bi biti omogućeni uvijek kako bismo mogli spremiti vaše postavke kolačića.

Ova opcija je uvijek automatski uključena i postavlja samo jedan funkcionalni kolačić u Vaš preglednik kako bi sustav znao koje su vaše postavke. Taj kolačić spriječava nepotrebno pojavljivanje ovog prozora.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Analytics usluge koja prati Vaše korištenje ove stranice. Također dozvoljava instalaciju Google Analytics kolačića.

Google Analytics prati koje članke čitate, koliko vremena provodite na stranici i ostale parametre Vaše aktivnosti na našoj stranici. Koristimo Google Analytics uslugu kako bismo što bolje mogli analizirati korištenje naše stranice te na taj način pružili najbolju moguću uslugu Vama.

Isključivanjem ovog kolačića onemogućavate učitavanje skripte Google Analytics-a i onemogućavate praćenje Vašeg kretanja na ovoj web stranici.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Adsense usluge koja koristi prikupljene podatke o Vašim aktivnostima na internetu kako bi Vam omogućila personalizirane oglase na našim stranicama.

Isključivanjem ovog kolačića, onemogućavate Google skriptu koja instalira kolačić na Vaš preglednik koji služi kako bi Vam donio relevantne, personalizirane oglase na našoj web stranici.

Uključivanjem ovog kolačića dozvoljavate učitavanje skripte našeg partnera "Midas Network d.o.o." koja prikazuje relevantne oglase na našim stranicama.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate našem partneru "Midas Network d.o.o." prikazivanje relevantnih, sponzoriranih oglasa.

Ovaj kolačić dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje prikazivanje i korištenje Facebook sustava za komentiranje članaka.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate učitavanje i korištenje Facebook komentara na našim stranicama što također spriječava instalaciju Facebook kolačića koji prati Vaše ponašanje na našim stranicama kako bi Vam mogao prikazati relevantnije sadržaje kasnije.

Ova opcija dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje povezivanje sa sustavom "OneSignal" koji koristimo kako bismo Vas mogli obavijestiti o svim novim sadržajima na našoj stranici ako prihvatite slanje notifikacija na Vaš uređaj.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za uslugu "OneSignal" koja u tom slučaju neće raditi. Ako želite obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama, omogućite ovu opciju i prihvatite notifikacije kada Vam se pojavi prozor s upitom.

Dozvoljavanjem ove opcije prihvaćate učitavanje fonta na našoj web stranici koji dolaze sa Google-ovih servera. Google svakom takvom konekcijom prikuplja podatke korisnika.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za Google Font-ove što spriječava njihovo prikupljanje podataka korisnika, ali također onemogućava učitavanje zadanog fonta na web stranici što bi moglo narušiti Vaše korištenje stranice.